Willem Arntsz Stichting
 

En dan is de kring weer rond: we zijn anno 2011 weer terug bij de dan 550 jaar oude Willem Arntsz Stichting. Samen met voorzitter Jo-Anne Raming ben ik daar actief in het kader van innovatie van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en van Altrecht in het bijzonder.

Bij de splitsing van de "oude" Willem Arntsz Stichting werd niet alleen de oude naam behouden, maar weren daar ook inhoudelijke doelstellingen aan verbonden:

[Van regenten en patiënten, blz. 128]
De functie van de zogenaamde meerwaardestichting en de verhouding tot de nieuwe zorgstichtingen riepen nog de meeste discussie op. De vijfhonderdjarige geschiedenis van de stichting bleek zich niet zomaar te laten wegstrepen. Enkele bestuursleden waren pas bereid hun medewerking aan de herstructurering te geven toen de nodige garanties voor het behoud van de onderlinge band tussen de nieuw op te richten stichtingen gegeven waren. Daarbij speelde het advies van een externe 'meerwaardecommissie', die moest adviseren over de doelstellingen van het toekomstige samenwerkingsverband, een grote rol. Deze commissie kwam tot de slotsom dat een dergelijke meerwaardestichting een belangrijke taak zou kunnen hebben in de 'bevordering, bewaking en toetsing van de kwaliteit van de zorgverlening'. Ook het werkoverleg van directeuren stond positief tegenover een vorm van samenwerking tussen de te verzelfstandigen stichtingen. Een dergelijke meerwaardestichting zou meer bestuurlijke afstand houden tot de dagelijkse, routinematige beslommeringen en beter in staat zijn tot reflectie. De Willem Arntsz Stichting zou in deze nieuwe gedaante de externe belangenbehartiging kunnen vervullen en meerwaardeprojecten kunnen entameren. De verplichtingen van de nieuwe zorgstichtingen jegens de meerwaardestichting zouden statutair worden vastgelegd.
Toen eenmaal over de invulling van de meerwaardestichting overeenstemming was bereikt, kon het herstructureringsproces in snel tempo worden afgerond. In juni 1990 werd het historische besluit genomen tot omvorming van de stichting en de oprichting van drie zorgstichtingen.

[-]
Ten slotte werd het bestuur van de vernieuwde Willem Arntsz Stichting samengesteld. Het voorzitterschap hiervan werd met algemene instemming opgedragen aan mevrouw Raming, die gezien haar uitstekende contacten hiervoor de aangewezen persoon was. Na 529 jaar beëindigde zo de eeuwenoude Willem Arntsz Stichting op 31 december 1990 haar activiteiten. Maar de Willem Arntsz Stichting bleef in een nieuwe gedaante voortbestaan als een platform voor gezamenlijk overleg en optreden van de drie uit haar voortgekomen stichtingen. Het doel van deze stichting was, in de traditie van de oude stichting en in de geest van haar oprichter, een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht.


In 2011 zal het 550-jarig bestaan feestelijk worden gevierd én zal het bestuurlijke stokje worden overgedragen aan een nieuwe generatie gedreven vernieuwers.